UWAGA!!! NOWY ADRES E-MAIL SZKOŁY: >>> zspbialanizna@gminagrybow.pl <<<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej Niżnej zobowiązuje się zaapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspbialanizna.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01 .

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jacek Rola, email: szkola.biala@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 44736 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej  https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej jest usytuowane od strony parkingu wiejskiego. Jest częściowo zadaszone i wykonane z kilkunastu stopni schodowych. Nie ma podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych. Od strony parkingu jest również wejście do sali gimnastycznej - wyposażone w podjazd/pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz wejście do przedszkola niewyposażone w podjazd.  Z drugiej strony szkoły od strony boiska  nie ma schodów.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 4. Informacje o miejscu oraz sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny parking wiejski.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Niżnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

 

 

 

 

Data dodania: 2020-04-01 10:58:47
Data edycji: 2020-10-05 13:46:51
Ilość wyświetleń: 934
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej